آموزش طراحی شبکه فاضلاب به کمک برنامه Egout


  بخش اول آموزش  >> بخش دوم آموزش>> بخش سوم آموزش >> بخش چهارم آموزش >> بخش پنجم آموزش )

بخش پنجم : تغيير قطر اجباري و ايجاد بالابر و تهيه فايل اكسل جداول هيدروليكي


 1-5- جهت افزايش قطر لوله به صورت اجباري از كليد F2 موجود در صفحه كليد استفاده مي گردد كه با هر بار فشرده شدن

كليد مذكور قطر لوله يك پله افزايش يافته و متن DDF  به رنگ قرمز در بخش فوقاني لوله نمايش داده مي شود. جهت حذف

دستور ايجاد قطر اجباري، با كليك بر روي دكمه DDF قطر لوله به حالت اوليه محاسباتي بازگشته و متن DDF نيز حذف مي گردد.

لازم به ذكر است براي لوله هايي كه هم SDF و هم DDF شده باشند در بخش فوقاني لوله، متن قرمز رنگ  S,D نمايش داده مي شود.

در صورت نياز به شبيه سازي ايستگاه بالابر از كليد Lift استفاده مي نماييم كه در اين صورت عمق لوله مذكور به اندازه پوشش

خاك تعيين شده در بخش Cover كاهش مي بايد.

2-5- جهت نمايش محل خط انتخاب شده بر روي نقشه از دكمه Plan استفاده مي گردد.

با كليك بر روي دكمه Search منوي جستجو نمايش داده مي شود. با استفاده از اين منو مي توان موارد نام آدمرو، نام مسير،

عمق آدمرو، سرعت جريان، ارتفاع ريزش فاضلاب در آدمرو، را جستجو نمود.

3-5- پس از انجام اصلاحات مدنظر پنجره نمايش پروفيل را بسته و بر روي دكمه  Set Data كليك مي نماييم. در اين زمان برنامه

اطلاعات اصلاح شده را در فايل اتوكد وارد مي نمايد. با كليك بر روي دكمه Direct، بلاك آدمرو و فلش جهت جريان در فايل اتوكد ترسيم مي گردد. 

جهت دريافت جدول محاسبات هيدروليكي و ايجاد فايل اكسل مربوطه، در پنجره اصلي برنامه بر روي دكمه Output كليك نموده

و در پنجره باز شده بر روي دكمه Set EXCEL  كليك مي نماييم.

در نهايت فايل اتوكد را ذخيره مي نماييم.