آموزش طراحی شبکه فاضلاب به کمک برنامه Egout


  بخش اول آموزش  >> بخش دوم آموزش>> بخش سوم آموزش >> بخش چهارم آموزش >> بخش پنجم آموزش )

بخش چهارم : نمايش پروفيل هيدروليكي و انجام اصلاح شيب


 1-4- با كليك بر روي دكمه Solve  محاسبات هيدروليكي انجام شده و اكنون زمان انجام اصلاحات نهايي طرح شبكه بر اساس

پروفيل هيدروليكي مي باشد. لذا بر روي دكمه View كليك كرده تا پنجره نمايش پروفيل هيدروليكي باز گردد.

2-4- در اين مرحله پس از باز شدن پنجره View در صورت عدم نمايش پروفيل هيدروليكي، از كليد Space صفحه كليد يا

دكمه ————– كه در قسمت Selection قرار دارد استفاده نموده و جهت تغيير در ميزان بزرگنمايي از قسمت Zoom

استفاده مي شود.

جهت انتخاب هر خط لوله از  كليك راست ماوس و جهت جابجايي صفحه نمايش پروفيل از كليك چپ ماوس استفاده مي گردد.

3-4- در اين مرحله براي تغيير در نحوه نمايش پروفيل هيدروليكي بر روي دكمه Sheet كليك مي نماييم. در منوي نمايش يافته

حداكثر طول نمايش قابل تغيير مي باشد.  با فعال كردن تيك قسمت Mono sheet، برنامه پروفيل هاي هيدروليكي را در يك

رديف نمايش مي دهد و در صورت غير فعال كردن تيك قسمت Mono sheet، نمايش پروفيل هيدروليكي به صورت 2 رديف

خواهد بود. 

4-4- جهت تغيير شيب ابتدا با كليك راست ماوس هر لوله را انتخاب كرده و  عدد شيب مد نظر در بخش Slope را وارد كرده

يا با دكمه هاي تعبيه شده شيب را افزايش يا كاهش ميدهيم. سپس با كليك كردن روي دكمه SDF ، شيب لوله را تثبيت 

مي نماييم. با اين كار در قسمت فوقاني خط لوله كلمه SDF  به رنگ قرمز نوشته مي شود.

5-4- براي تغيير شيب چند لوله به صورت همزمان، همه لوله هاي مد نظر مي بايست SDF باشد.

 جهت انتخاب همزمان همه لوله ها، اولين خط لوله را با كليك راست ماوس انتخاب و ساير خطوط لوله بعدي را با استفاده از

كليد <<  و كليد >> كه در  زير متن Selection قرار گرفته اند، به حالت انتخاب در مي آوريم. سپس عدد شيب را تغيير داده كه

اين تغييرات بر روي كليه لوله هاي انتخاب شده اعمال مي گردد. 

در صورت استفاده از دكمه Mean، شيب متوسط لوله هاي مذكور،محاسبه و به همه اختصاص داده مي شود.