آموزش طراحی شبکه فاضلاب به کمک برنامه Egout


  بخش اول آموزش  >> بخش دوم آموزش>> بخش سوم آموزش >> بخش چهارم آموزش >> بخش پنجم آموزش )

بخش اول : معرفي برنامه ايگات


1-1-مقدمه:

برنامه طراحي شبكه فاضلاب ايگات، توسط جناب آقاي مهندس مجتبي محمودي مجد آبادي نگارش گرديده

و در طول زمان بيش از 15 سال، توسط بسياري از شركتهاي مهندسين مشاور در طراحي شبكه فاضلاب

به كار گرفته شده است كه از جمله مي توان به طراحي بخش زيادي از طرح فاضلاب شهر تهران اشاره نمود.

اين برنامه به دليل داشتن سرعت و دقت منحصر به فرد در طراحي و تسلط كامل طراح شبكه و نيز ارئه خروجي

پروفيل هيدروليكي مطابق با استاندارهاي موجود، با استقبال فراواني در طي سالهاي اخير روبرو بوده است.

  2-1-  بخشي از قابليتهاي برنامه ايگات :

1-2-1- اتصال مستقيم به برنامه اتوكد و دريافت داده ها از نقشه و درج داده هاي خروجي بر روي فايل اتوكد 

2-2-1- تعريف خطوط شبكه فاضلاب بر اساس خطوط ترسيم شده در محيط اتوكد و بررسي اتصال خطوط با يكديگر

تا نقطه خروجي فاضلاب

3-2-1- اختصاص رقوم ارتفاعي به آدمروها بر اساس ميانيابي از كدهاي رقومي موجود در نقشه

4-2-1-  اختصاص مساحت و جمعيت به خطوط شبكه بر اساس حوزه بندي ترسيم شده در پلان اتوكد  

5-2-1- امكان شاخه بندي، تعيين نام مسير و نام آدمرو بصورت خودكار منطبق با نظر طراح 

6-2-1- نمايش پروفيل طولي شبكه جمع آوري فاضلاب در محيط اختصاصي برنامه و قابليت هاي تغيير شيب و عمق لوله ها

و انجام محاسبات هيدروليكي همزمان (در كسري از ثانيه) و نمايش مشخصات هيدروليكي شبكه

7-2-1- ترسيم پروفيل طولي شبكه در محيط ACAD مطابق با استانداردهاي قابل پذيرش شركتهاي آب و فاضلاب

8-2-1- نمايش داده هاي ورودي و خروجي شبكه در پنجره اختصاصي محيط برنامه و قابليت درج داده ها در برنامه Excel 

تصوير محيط كنترل پروفيل هيدروليكي

تصوير نمونه ترسيم پروفيل هيدروليكي در محيط اتوكد