آموزش طراحی شبکه فاضلاب به کمک برنامه Egout


  بخش اول آموزش  >> بخش دوم آموزش>> بخش سوم آموزش >> بخش چهارم آموزش >> بخش پنجم آموزش )

بخش سوم : تهيه فايل اتوكد پايه طراحي شبكه فاضلاب شامل اختصاص مساحت و جمعيت و تنظيمات كلي پروژه


 1-3- جهت اختصاص مساحت و جمعيت به خطوط شبكه مي بايست با استفاده ابزار ترسيم Line، محدوده هاي تراكمي مد نظر

را در لايه area-density فايل اتوكد ترسيم نماييم. در مرز مشترك بين محدوده هاي تراكمي، از كشيدن خطوط موازي خودداري

مي نماييم.در لايه density فايل اتوكد، تكست تراكم ابتداي طرح به صورت  ….=D1 و تراكم انتهاي طرح به صورت  …..=D2

 صورتي كه كاملا در داخل محدوده تراكمي قرار گرفته باشند ايجاد كرده مي نماييم. سپس با كليك روي دكمه Region مساحت

و تراكم هر محدوده محاسبه مي گردد. در محيط اتوكد بر روي مرز هر كدام از محدوده هاي تراكمي يك پلي لاين بسته به رنگ آبي

در لايه Den-pline و يك پلي لاين بسته به رنگ سبز در لايه area-pline ايجاد مي گردد. همچنين در يكي از گوشه هاي سمت چپ

هر محدوده يك Block در لايه AREA-BLOCK ايجاد شده كه با دابل كليك بر روي آن مي توان مساحت و تراكم هاي هر محدوده را

مشاهده نمود. بهتر است در اولين بار دو بار بر روي دكمه Region كليك شود. پس از روئيت پلي لاين هاي آبي و سبز مذكور و نيز

بلاك حاوي اطلاعات مساحت و تراكم، جهت اختصاص مساحت و تراكم هر محدوده به لوله هاي تحت پوشش بر روي دكمه

Set Area كليك مي نماييم.

2-3- در اين مرحله جهت فراخواني كليه اطلاعات ايجاد شده در فايل اتوكد توسط برنامه ايگات بر روي دكمه Get Data كليك مي نماييم

3-3-در اين مرحله بر روي دكمه Project كليك مينماييم. در پنجره باز شده در بخش Title مشخصات طرح و همچنين تاريخ

طراحي را درج مي كنيم.

سپس بخش Criteria را انتخاب نموده و به ترتيب ذيل اطلاعات را وارد مي نماييم

LPCD1 : سرانه توليد فاضلاب در ابتداي دوره طرح

LPCD2 : سرانه توليد فاضلاب در انتهاي دوره طرح

Connect1 : درصد اتصال مشتركين فاضلاب در ابتداي دوره طرح

Connect2 : درصد اتصال مشتركين فاضلاب در انتهاي دوره طرح

Ground Water Level : عمق سطح آب زير زميني

Load Factor : در اين قسمت عدد 0 درج گردد

minCover : حداقل پوشش خاك روي لوله

minVelocity : حداقل سرعت در لوله  ( 0.3 )

min H/D : حداقل نسبت ارتفاع فاضلاب به قطر لوله (0.1)

Mh. headloss : ايجاد اختلاف ارتفاع در لوله ورودي و لوله خروجي آدمرو جهت جبران افت هيدروليكي .

به عنوان مثال اگر عدد 0.05 – ( منفي پنج صدم ) وارد شود در رقوم كف لوله ورودي و خروجي هر آدمرو به صورت اجباري

5 سانتيمتر اختلاف ارتفاع (ريزش) ايجاد مي گردد.

n variable : جهت استفاده از ضريب مانينگ حرف N درج گردد

Peak factor 1 : در اين قسمت عدد 1 درج گردد

Peak factor 2 : در اين قسمت عدد 2 درج گردد

Limit Max Pf : محدوديت در حداكثر ضريب پيك كه عدد 5 درج مي گردد

Min QD : در اين قسمت عدد 0 درج گردد

4-3-سپس در قسمت Population1 و Population2 گزينه  Density input را انتخاب مي نماييم

5-3- در بخش Infilteration جهت محاسبه ميزان نشتاب گزينه  LPCD را انتخاب نموده و در قسمت First و  END

به ترتيب ميزان آن در ابتدا و انتهاي دوره طرح را وارد مي نماييم.

6-3- در بخش Inflow جهت محاسبه ميزان رواناب گزينه  LPCD را انتخاب نموده و در قسمت First و  END

به ترتيب ميزان آن در ابتدا و انتهاي دوره طرح را وارد مي نماييم. و در نهايت روي دكمه Close كليك مي نماييم.

7-3- بر روي دكمه Diameter كليك نموده و در پنجره باز شده براي هر قطر عدد شيب حداقل و نيز ضريب مانينگ را

در صورت نياز تصحيح مي نماييم.

8-3- در اين مرحله جهت انجام محاسبات هيدروليكي بر روي دكمه Solve كليك مي نماييم