#1951

shahabzadeh63
مشارکت کننده

این مشکل مربوط به scalelist فایلها می باشد
در هر کدام از فایلهای اتوکد در خط فرمان این دستور را اجرا کنید : scalelistedit ( قبل از این عبارت یک خط فاصله – بگذارید)
پس از ظاهر شدن این عبارت Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>
R را تایپ کرده و اینتر رو بزنین
پس از ظاهر شدن این عبارت Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>
Y را تایپ کرده و اینتر رو بزنین
Scale list reset to default entries این پیام در پنجره بالای خط فرمان دیده می شود یعنی اسکیل لیست اصلاح شده و مشکل کپی حل می شود